Skip Navigation Links
Kanunlar

R.G. Tarihi R.G. Sayısı Kanunlar
05.12.2008 27075 Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22.03.2008 26824 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
19.01.2008 26761 Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
09.06.2007 26547 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
07.06.2007 26545 Kamu ve İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
02.05.2007 26510 Kamu Görevlilerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
02.05.2007 26510 Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
02.05.2007 26510 Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
04.04.2007 26483 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
04.07.2006 26218 Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
16.06.2006 26200 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
30.03.2006 26124 Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11.03.2006 26105 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun İle 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22.11.2005 26001 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
01.11.2005 25983 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
15.07.2005 25876 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
15.07.2005 25876 Çocuk Koruma Kanunu
05.07.2005 25866 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
27.04.2005 25798 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5 ve 8 maddeler)
30.03.2005 25771 Kozmetik Kanunu
08.02.2005 25721 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
19.01.2005 25705 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun
09.12.2004 25665 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
27.10.2004 25626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12.10.2004 25611 Türk Ceza Kanunu
21.07.2004 25559 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
21.07.2004 25559 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26.06.2004 25504 Optisyenlik Hakkında Kanun
10.06.2004 25488 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
22.01.2004 25354 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
10.12.2003 5018 Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
24.10.2003 25269 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
24.07.2003 25178 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
10.07.2003 4924 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
03.06.2003 25127 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Bakanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
12.07.2001 24460 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
11.07.2001 24459 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun
02.12.1999 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
26.11.1996 22829 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
03.07.1992 21273 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun
15.05.1987 19461 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
14.12.1983 18251 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
08.10.1983 18185 Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
07.10.1983 18184 Dernekler Kanunu
25.06.1983 18088 Kan Ve Kan Ürünleri Kanunu
27.05.1983 18059 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
06.11.1981 17506 Yüksek Öğretim Kanunu
25.08.1981 17439 Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun
31.12.1980 17207 Sağlık Personelinin Tazminat Ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun
03.06.1979 16655 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
10.07.1976 15642 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
01.09.1971 13943 İş Kanunu
23.07.1965 12056 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
12.01.1961 10705 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
09.01.1961 10702 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun
24.12.1953 8591 Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun
31.01.1953 8323 Türk Tabipleri Birliği Kanunu
28.04.1937 3591 Radyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseleri Hakkında Kanun
05.06.1933 2419 Hususi Hastaneler Kanunu
06.05.1930 1489 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
26.05.1928 898 İspençiyarı Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
14.04.1928 863 Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
14.04.1928 863 Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1)
30.03.1927 580 Seriri Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan Ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu
12.03.1927 575 Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun